STT Tiêu đề Tải về
1 Sơ Yếu Lý Lịch Nguyễn Anh Chung tải về
2 Tờ Trình ĐHCĐ Về Giới Thiệu Nhân Sự Bổ Sung HĐQT Giữa Nhiệm Kỳ tải về
3 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
4 Giấy ứng cử Thành viên HĐQT Ông Phạm Uyên Nguyên tải về
5 Dự thảo Quy chế làm việc ĐHCĐ 2019 tải về
6 Mẫu Phiếu Biểu Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019 tải về
7 Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2018 Phương Hướng 2019 tải về
8 Tờ Trình Để TKV tăng tỷ lệ sở hữu Lên 65% không phải chào mua công khai tải về
9 Báo cáo SXKD Của Giám Đốc Tại ĐHCĐ năm 2019 tải về
10 Báo cáo Của BKS Về Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2019 tải về
11 Báo cáo của BKS Về Thẩm Định BCTC 2018 tải về
12 Báo cáo của BKS về Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc 2018 tải về
13 Tờ Trình Phê Chuẩn Thành Viên HĐQT tải về
14 Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận Năm 2018 tải về
15 Báo Cáo Thù Lao HĐQT-BKS 2018 Và Lương HĐQT-BKS 2019 tải về
16 Báo Cáo Tài Chính 2018 Sau Kiểm Toán Tóm Tắt tải về
17 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT tải về
18 Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT tải về
19 Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT tải về
20 Giấy đề cử thành viên HĐQT tải về
21 Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT tải về
22 Chương trình họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
23 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
24 Giấy đăng ký họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
25 Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tải về
26 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tải về
27 Dự thảo quy chế nội bộ quản trị Công ty tải về
28 Dự thảo điều lệ Công ty 2018 theo Thông tư 95 và mẫu của Tập đoàn TKV tải về
29 Tờ trình của HĐQT về thông qua quy chế quản trị công ty năm 2018 tải về
30 Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
31 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ theo Thông tư 95 tại ĐHCĐ 2018 tải về
32 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 tải về
33 Báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt sau kiểm toán tải về
34 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của BKS tải về
35 Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 của BKS tải về
36 Dự thảo quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
37 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
38 Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của BKS tải về
39 Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT va Ban Giám đốc điều hành năm 2017 tải về
40 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của BKS tải về
41 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 tải về
42 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 tải về
43 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018 tải về
44 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
45 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
46 Thông báo mời tham dự HĐCĐ bất thường năm 2017 tải về
47 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
48 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
49 Nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
50 Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
51 Báo cáo tóm tắt dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
52 Tờ trình về dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
53 Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
54 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
55 Thông báo mời tham dự HĐCĐ năm 2017 tải về
56 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
57 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
58 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tải về
59 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS năm 2017 tải về
60 Mẫu đơn ứng cử, đề cử BKS tải về
61 Mẫu đơn ứng cử, đề cử HĐQT tải về
62 Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS tải về
63 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 tải về
64 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 tải về
65 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 sau kiểm toán tải về
66 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 tải về
67 Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II tải về
68 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tải về
69 Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Vũ Hồng Cẩm tải về
70 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty tải về
71 Tờ trình ĐHCĐ về việc giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS khóa III tải về
72 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Phạm Trung Tuấn tải về
73 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Vũ Hồng Cẩm tải về
74 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn tải về
75 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Trịnh Thị Bích Ngọc tải về
76 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thanh tải về
77 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Ong Thế Minh tải về
78 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Phạm Thị Lan Hương tải về
79 Báo cáo tiền thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS và đề xuất tiền thù lao năm 2017 tải về
80 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 tải về
81 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tải về
82 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
83 Dự thảo chương trình Đại hội Cổ đông năm 2016 tải về
84 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tải về
85 Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2016 tải về
86 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty tải về
87 Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Phạm Trung Tuấn tải về
88 Tờ trình về nhân sự để bầu thành viên BKS năm 2016 tải về
89 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS năm 2016 tải về
90 Báo cáo tiền thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và đề xuất tiền thù lao năm 2016 tải về
91 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 tải về
92 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 tải về
93 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thường năm 2016 tải về
94 Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tải về
95 Báo cáo của BKS về việc thẩm định BCTC năm 2015 tải về
96 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 tải về
97 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 tải về
98 Sơ yếu lí lịch của bà Trần Thị Bích Ngọc tải về
99 Sơ yếu lí lịch của bà Phạm Thị Lan Hương tải về
100 Dự thảo quy chế bầu cử BKS tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,305
  • Tháng hiện tại55,987
  • Tổng lượt truy cập1,294,629
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây