STT Tiêu đề Tải về
1 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty tải về
2 Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty tải về
3 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
4 Báo cáo bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
5 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
6 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 tải về
7 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
9 Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ông Phạm Uyên Nguyên tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
11 Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty tải về
12 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
13 Báo cáo Thường Niên 2018 tải về
14 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
15 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
16 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
17 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
18 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
19 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
20 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
21 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
22 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
23 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
24 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
25 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
26 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
27 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
28 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
29 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
30 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
31 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
32 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
33 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
34 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
35 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
36 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
37 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
38 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
39 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
40 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
41 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
42 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
43 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
44 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
45 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
46 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
47 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
48 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
49 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
50 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
51 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
52 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
53 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
54 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
55 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
56 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
57 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
58 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
59 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
60 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
61 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
62 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
63 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
64 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
65 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
66 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
67 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
68 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
69 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
70 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
71 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
72 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
73 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
74 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
75 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
76 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
77 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
78 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
79 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
80 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
81 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
82 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
83 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
84 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
85 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
86 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
87 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
88 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
89 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tải về
90 Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2014 tải về
91 Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 tải về
92 Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức năm 2013 tải về
93 Thông báo về việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An ( TAS) sang Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tải về
94 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
95 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 tải về
96 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
97 Quyết định tạm thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
98 Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty tải về
99 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013 tải về
100 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2013 và bầu bổ sung thành viên BKS tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,720
  • Tháng hiện tại14,762
  • Tổng lượt truy cập1,180,363
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây