STT Tiêu đề Tải về
1 Công bố thông tin về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
2 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
3 Công bố thông tin xử lý vi phạm thuế tải về
4 Công bố thông tin BTTC năm 2019 sau kiểm toán tải về
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ tải về
6 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty tải về
7 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
9 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tải về
10 Công bố thông tin BCTC Quý IV năm 2019 tải về
11 Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
12 Công bố thông tin: Nội dung và Chương trình ĐHCĐ 2020 tải về
13 Công bố thông tin: Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ tải về
14 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty tải về
15 Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty tải về
16 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
17 Báo cáo bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
18 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
19 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 tải về
20 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 tải về
21 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
22 Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ông Phạm Uyên Nguyên tải về
23 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
24 Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty tải về
25 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
26 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
27 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
28 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
29 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
30 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
31 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
32 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
33 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
34 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
35 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
36 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
37 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
38 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
39 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
40 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
41 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
42 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
43 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
44 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
45 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
46 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
47 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
48 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
49 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
50 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
51 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
52 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
53 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
54 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
55 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
56 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
57 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
58 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
59 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
60 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
61 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
62 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
63 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
64 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
65 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
66 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
67 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
68 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
69 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
70 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
71 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
72 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
73 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
74 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
75 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
76 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
77 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
78 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
79 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
80 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
81 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
82 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
83 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
84 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
85 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
86 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
87 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
88 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
89 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
90 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
91 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
92 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
93 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
94 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
95 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
96 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
97 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
98 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
99 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
100 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,308
  • Tháng hiện tại22,275
  • Tổng lượt truy cập1,516,219
60 nam
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây