STT Tiêu đề Tải về
1 Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 tải về
2 Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tải về
3 Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 tải về
4 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty tải về
5 Chi trả tiền cổ tức năm 2019 tải về
6 Thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin tải về
7 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
8 Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
9 Công bố thông tin về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
10 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
11 Công bố thông tin xử lý vi phạm thuế tải về
12 Công bố thông tin BTTC năm 2019 sau kiểm toán tải về
13 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ tải về
14 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty tải về
15 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
16 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
17 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tải về
18 Công bố thông tin BCTC Quý IV năm 2019 tải về
19 Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
20 Công bố thông tin: Nội dung và Chương trình ĐHCĐ 2020 tải về
21 Công bố thông tin: Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ tải về
22 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty tải về
23 Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty tải về
24 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
25 Báo cáo bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
26 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
27 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 tải về
28 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 tải về
29 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
30 Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ông Phạm Uyên Nguyên tải về
31 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
32 Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty tải về
33 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
34 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
35 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
36 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
37 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
38 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
39 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
40 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
41 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
42 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
43 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
44 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
45 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
46 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
47 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
48 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
49 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
50 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
51 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
52 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
53 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
54 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
55 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
56 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
57 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
58 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
59 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
60 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
61 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
62 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
63 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
64 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
65 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
66 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
67 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
68 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
69 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
70 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
71 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
72 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
73 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
74 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
75 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
76 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
77 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
78 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
79 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
80 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
81 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
82 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
83 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
84 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
85 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
86 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
87 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
88 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
89 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
90 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
91 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
92 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
93 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
94 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
95 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
96 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
97 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
98 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
99 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
100 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,850
  • Tháng hiện tại14,498
  • Tổng lượt truy cập1,824,573
60 nam
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây