Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ ba - 05/06/2018 21:33
Đảng ủy Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin: Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 -2020; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05; Trao thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017) do Đảng ủy Than Quảng Ninh khen thưởng
Đ/c Nguyễn Việt Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty, khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Đ/c Nguyễn Việt Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty, khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU, ngày 26/4/2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh chỉ đạo V/v kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Than Quảng Ninh. Chiều ngày 01/6/2018, Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ  2015 -2020; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05; Trao thưởng của Đảng ủy Than Quảng Ninh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (Giai đoạn 2013-2017); Sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh, Các đ/c: BT, Phó BT ĐU Công ty, Ban Giám đốc, CT Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB Công ty, các đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty; Ủy viên các ban xây dựng Đảng; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng phòng, Quản đốc các công trường, phân xưởng phòng, ban trong Công ty và các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu 5 năm (2013-2017). 

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty đã đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, đồng thời kiểm điểm rõ những việc làm được và chưa làm được trong thời gian qua, trên cơ sở đó giúp cho BCH Đảng bộ Công ty tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Công ty, trong từng giai đoạn cụ thể đã vận dụng linh hoạt các chủ trương Đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn trong tất cả các mặt công tác của Đảng bộ Công ty; đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Mặc dù sản lượng than khai thác hằng năm đều phải điều chỉnh giảm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nguyên nhân do thị trường tiêu thụ chung của Tập đoàn có nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ Công ty đã xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của Công tác xây dựng Đảng. Bằng nhiều hình thức, Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên CNVC và người lao động trong toàn Công ty thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Tập đoàn, của Công ty, khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, truyền thống anh hùng của các thợ mỏ Hà Tu từng bước vượt qua khó khăn trên mỗi cương vị công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng các dịp lễ tết của đất nước. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch và triển khai Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, của Đảng cho CBĐV  trong toàn Đảng bộ Công ty; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong cán bộ đảng viên CNVC tích cực học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị theo chủ đề hằng năm gắn liền với việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD cũng như công tác thực hiện tái cơ cấu theo quy chỉ đạo của Tập đoàn TKV và theo chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh. Trong 3 năm đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 170 lượt cho các đ/c là Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 82 quần chúng ưu tú trong Công ty đạt kết quả tốt; cử 04 đ/c tham gia lớp Cao cấp LLCT và 24 đ/c tham gia lớp Trung cấp LLCT. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghi định 60 của Chính phủ, Quyết định 217,218 về giám sát, phản biện tại cơ sở, tổ chức đối thoại với CBCNV, xây dựng lịch tiếp CBCNV để giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của người lao động. Trong 3 năm đã tổ chức đươc 14 cuộc đối thoại với trên 800 lượt CBCNV để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của BCH Đảng bộ, sự nỗ lực cố gắng với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, CNLĐ và người lao động, sự điều hành nhạy bén, sáng tạo của Chuyên môn và sự vào cuộc của các đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch cơ bản hoàn thành, SXKD có lãi, việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định, công tác an toàn, an ninh trật tự, tài nguyên, ranh giới mỏ được giữ vững đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của một số Chi bộ các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời cùng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 


Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đ/c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, vì còn nhiều khó khăn, thách thức mong rằng Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tiếp tục đưa Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin phát triển ổn định bền vững. 
 
hn
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu

Tại Hội nghị Công ty đã trao thưởng cho 02 tập thể Chi bộ: ĐKSX, KTTK  đã có thành tích “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền, từ 2013 đến 2017 và 05 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền, từ 2013 đến 2017./.
 
tt1
Trao thưởng 02 chi bộ: ĐKSX, KTTK vì đã có thành tích “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền
từ 2013 đến 2017
 
tt2
Trao thưởng 05 đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền, từ 2013 đến 2017 

Tác giả: CTV: Hoàng Huyền - Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay8,956
  • Tháng hiện tại155,099
  • Tổng lượt truy cập10,313,465
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây