Thông tin nhân sự
Họ tên Ong Thế Minh
Chức danh chính Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn</