Đặt hatucoal.vn làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích
EMAIL| ENGLISH
 
Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty >> Công bố thông tin ngày 13/02/2018 >> Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 >> Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Báo cáo quản trị Công ty năm 2017
Đã có 694214 Lượt truy cập
   TRANG NHẤT
    THÔNG TIN
Dự báo thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán Online
     TÌM KIẾM

logo traiXem nhóm tin
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

DOWNLOAD Thong Bao Moi Tham Du DHCD Bat Thuong 2017

DOWNLOAD Giay Xac Nhan Tham Du DHCD Bat Thuong Nam 2017

DOWNLOAD Giay Uy Quyen Tham Du DHCD bat Thuong Nam 2017

DOWNLOAD Chuong Trinh DHCD bat Thuong Nam 2017

DOWNLOAD Du thao Quy che lam viec va bieu quyet Tai DHCD Bat Thuong

DOWNLOAD Báo cáo tóm tắt dự án Bắc Bàng Danh

DOWNLOAD To Trinh Ve Du an khai thac BBD

DOWNLOAD CHUONG TRINH DAI HOI BAT THUONG 2017

DOWNLOAD NQ Dai Hoi Dong Co Dong Bat Thuong Nam 2017 Du Thao

DOWNLOAD NQ va BB Dai Hoi Co Dong Bat Thuong 2017

Xem tiếp...

Tài liệu ĐHCĐ năm 2017

  DOWNLOAD Thông Báo Mời Tham Dự DHCD năm 2017

  DOWNLOAD Giấy Xác Nhận Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Giấy ủy Quyền Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Chương Trình DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Thông Báo đề Cử ứng Cử Thành Viên HDQT BKS

  DOWNLOAD Mẫu đơn ứng cử - đề cử BKS

  DOWNLOAD Mãu đơn ứng cử - để cử HDQT

  DOWNLOAD Mẫu SYLL ứng cử - đề cử HDTQ-BKS

  DOWNLOAD Du thao Quy che lam viec va bieu quyet

  DOWNLOAD Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS

  DOWNLOAD Bao Cao Tham Dinh BCTC Nam 2016 Cua BKS

  DOWNLOAD BC Hoat Dong Cua BKS Va Giam Sat HDQT-BGD

  DOWNLOAD BC Lua Chon Cong Ty Kiem Toan BCTC Nam 2017

  DOWNLOAD TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tai Chinh 2016 Sau Kiem Toan Tom Tat

  DOWNLOAD Bao Cao Cua Giam Doc Ve Ket Qua SXKD Nam 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tong Ket Cua HDQT Nhiem Ky II

  DOWNLOADBAO CAO HOAT DONG CUA HDQT NAM 2016 PHUONG HUONG 2017

  DOWNLOAD To Trinh Phe Chuan Thanh Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD TO TRINH -H-C- NAM 2017 VE VIEC SUA DOI BO SUNG DIEU LE

  DOWNLOAD To Trinh DHCD Ve Gioi thieu nhan su HDQT BKS Khoa III

  DOWNLOAD SYLL Ung Cu De Cu HDTQ Ong Pham Trung Tuan

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Hong Son

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Trinh Thi Bich Ngoc

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Viet Thanh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Ong The Minh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Pham Thi Lan Huong

  DOWNLOAD DU THAO NQ Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien Nam 2017

  DOWNLOAD Bao Cao Thu Lao HDQT-BKS 2016 Va De Xuat Muc Thu Lao 2017

Xem tiếp...

Tài liệu ĐHCĐ năm 2016

  DOWNLOAD Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

  DOWNLOAD Biên bản ĐHCĐ năm 2016

  DOWNLOAD Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016

  DOWNLOAD Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

  DOWNLOAD Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2016

  DOWNLOAD Tờ trình ĐHCĐ năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ

  DOWNLOAD Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Phạm Trung Tuấn

  DOWNLOAD Tờ trình về nhân sự để bầu thành viên BKS năm 2016

  DOWNLOAD Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS

  DOWNLOAD Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và xếp lương TBKS

  DOWNLOAD Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016

  DOWNLOAD Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

  DOWNLOAD Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016

  DOWNLOAD Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nhà nước

  DOWNLOAD Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán; đánh giá HĐQT và ban Giám đốc

  DOWNLOAD Báo cáo tài chính năm 2015

  DOWNLOAD Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

  DOWNLOAD Sơ yếu lý lịch Trịnh Thị Bích Ngọc

  DOWNLOAD Sơ yếu lý lịch Phạm Thị Lan Hương

  DOWNLOAD Dự thảo quy chế bầu cử BKS

  DOWNLOAD Dự thảo quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2016

DOWNLOAD Thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016

DOWNLOAD Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

DOWNLOAD Giấy ủy quyền (cá nhân) tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

DOWNLOAD Giấy ủy quyền (tổ chức) tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

DOWNLOAD Giới thiệu danh sách để ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

DOWNLOAD Mẫu đơn xin ứng cử - Đề cử - Sơ yếu lí lịch BKS 2016

DOWNLOAD Biên bản đề cử BKS theo nhóm 2016

DOWNLOAD Nghị quyết HDQT về thay đổi thời gian ĐHCĐ 2016

Xem tiếp...

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

  DOWNLOAD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  DOWNLOAD Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  DOWNLOAD Tờ trình thay đổi nội dung ĐHCĐ 2015

  DOWNLOAD CHUONG TRINH DAI HOI 2015 DA DUYET

  DOWNLOAD Quy Che Lam Viec Tai DHDCD 2015

  DOWNLOAD BAO CAO CUA GIAM DOC TAI DHCD 2015

  DOWNLOAD BAO CAO TAI CHINH NAM 2014 DA KIEM TOAN

  DOWNLOAD TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2014

  DOWNLOAD BAO CAO TRA TIEN THU LAO CHO HDQT VA BKS NAM 2014

  DOWNLOAD BAO CAO THAM DINH BAO CAO TAI CHINH NAM 2014 CUA BKS

  DOWNLOAD BAO CAO LUA CHON CT KIEMTOAN BCTC NAM 2015 CUA BKS

  DOWNLOAD Bao Cao Hoat Dong Cua HDQT Nam 2014 Va Phuong Huong 2015

  DOWNLOAD Bao Cao Danh Gia Giam Sat Hoạt Dong Cua HDQT Va Giam Doc Dieu Hanh Nam 2014

  DOWNLOAD To Trinh Phe Chuan Cac Thanh Vien HDQT

  DOWNLOAD SO YEU LL Ong Pham Hong Tai - Chu Tich HDQT

  DOWNLOAD SO YEU LL GIAM DOC CONG TY Nguyen Hoang Trung

  DOWNLOAD DU THAO NGHI QUYET DHDCD 2015

  DOWNLOAD Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

  DOWNLOAD Chương trình ĐHĐCĐ

  DOWNLOAD Giấy đăng kí tham dự đại hội

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền các nhân

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền tổ chức

  DOWNLOAD Danh sách giới thiệu để uỷ quyền

Xem tiếp...

Tài liệu ĐHCĐ năm 2014

  DOWNLOAD Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2014

  DOWNLOAD Thông báo chốt danh sách để ĐHĐCĐ năm 2014

  DOWNLOAD Danh sách giới thiệu để uỷ quyền

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền các nhân

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền tổ chức

  DOWNLOAD Chương trình ĐHĐCĐ năm 2014

  DOWNLOAD Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

  DOWNLOAD Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2014

  DOWNLOAD Báo cáo tài chính năm 2013

  DOWNLOAD Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

  DOWNLOAD Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013

  DOWNLOAD Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban GĐ năm 2013

  DOWNLOAD Báo cáo của BKS về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

  DOWNLOAD Báo cáo của BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán

  DOWNLOAD Tờ trình Về việc Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty

  DOWNLOAD Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

  DOWNLOAD Tờ trình Về việc Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

  DOWNLOAD Về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2014

  DOWNLOAD Giấy đăng kí tham dự đại hội

  DOWNLOAD Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty (THT) Năm 2014

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

Ngay nao toi cung doc tin nong de xem nhung tin tuc ve phong thuy phuong dong tu vi ly so hoc va tim cac san pham quat suoi mua dong nam nay co rat nhieu san pham moi trong nam nay nhu quat suoi sam sung neu co nhung san pham ve quan ao thi mua tu nhua hoac muon an them rau sach thi mua may trong rau sach de lam
 
 

© 2005 Phòng Công nghệ thông tin & Tiến bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Than Hà Tu
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Trụ sở: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.3835169 - Fax: 033.3836120 - Email: thanhatu@yahoo.com - thanhatu@hatucoal.vn
Điện thoại Phòng Kinh doanh: 033.3836624
Giấy phép xuất bản số: 313/GP-BC do Cục báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 18/10/ 2006.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hoàng Minh Hiếu - Giám đốc Công Ty - Trưởng ban biên tập Website.

>