LỊCH CÔNG TÁC 22 -:- 30/9/2008

 

Thời gian

Nội Dung

Chuẩn bị

Chủ tŕ

Thành phần

Địa

điểm

Ngày

Giờ

Thứ hai

22/9

8h00

-Khai mạc lớp huấn luyện GD KTQP- AN năm 2008

( Từ ngày 22-:- 26/9/2008)

Pḥng

BVQS

pḥng

BVQS

- ĐU, CĐ, ĐTN,CCB, TCĐT, BVQS

Nhà

văn hoá

8h00

- Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác đảng

ĐU - TQN

ĐU - TQN

- Theo giấy triệu tập

Hà Nội

14h30

  - Giao ban kỹ thuật

Pḥng CĐ, VT

Đ/c

Công PGĐ

- Giám  đốc, P.QLVT,

ĐKSX,các PQĐ Cơ điện

CT khai thác+Các PQĐ

kỹ thuật PX xe

Pḥng họp kính

Thứ

ba

23/9

8h00

-Thanh tra Sở LĐ - TB&XH Tỉnh

kiểm tra ATLĐ - VSLĐ tại Cty

Pḥng AT

Đ/c Cường

PGĐ

- Công đoàn; Pḥng AT, Y tế, LĐTL, TCĐT, KTM, CĐ, VT

Pḥng

họp I

Thứ

24/9

8h00

-Tập huấn công tác bảo vệ bí mật

Nhà nước

UBND

Tỉnh

UBND

Tỉnh

- Đ/c Tiến CVP

TTTC-

hội nghị

Tỉnh

10h30

Họp Ban thi đua vùng Hạ Long

Pḥng TĐVT

Pḥng

TĐVT

- Giám đốc, ĐU, CĐ,

TĐVT,VP; các đơn vị vùng Hạ Long

Pḥng

họp

kính

Thứ năm

25/9

9h00

- Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập

Bộ môn t́m kiếm - thăm ḍ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trường

ĐH-Mỏ ĐC

Trường

ĐH-Mỏ ĐC

- Đ/c Cư TP.Địa chất

Hà Nội

15h00

-Họp biểu đồ cơ điện tháng 9/2008

Pḥng

Cơ điện

Đ/c Công PGĐ

- QĐ PXcơ điện, Bơm,

T.mạng+PQĐ cơ điện các công trường, P.KH, QLVT, AT, LĐTL,

Pḥng họp kính

Thứ

sáu

26/9

15h00

- Họp Ban giám khảo thi nâng bậc

thực hành CNKT

Pḥng

TCĐT

Pḥng

TCĐT

- Hội đồng thi nâng bậc  + Ban giám khảo

Pḥng

họp kính

15h00

-Họp phối hợp triển khai rút kinh nghiệm về công tác điều hành giao nhận than trong tuần.

Cty Kho vận HG

Cty Kho vận HG

- Đ/c Cường PGĐ,

Pḥng KH, ĐKSX, KCS

VP

Cty Kho vận HG

Thứ

bảy

27/9

 

 

 

 

 

 

CN

28/9

9h00

   -Họp UBKT Đảng uỷ Cty

ĐU

Đ/c Bí thư

Các Đ/c trong UBKT

Đảng uỷ

Pḥng

họp II

Thứ hai

29/9

9h30

   -Họp BTV Đảng uỷ Cty

ĐU

Đ/c Bí thư

Các Đ/c UV- BTV

Đảng uỷ

Pḥng

họp II

14h30

  - Giao ban kỹ thuật

Pḥng CĐ, VT

Đ/c

Công PGĐ

- Giám  đốc, P.QLVT,

ĐKSX,các PQĐ Cơ điện

CT khai thác+Các PQĐ

kỹ thuật PX xe

Pḥng họp kính

Thứ

ba

30/9

14h00

-Họp hội đồng giá công ty

 

Pḥng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ

- Các Đ/c trong HĐ giá công ty

 

Pḥng

Đ/cTrung PGĐ