LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 21 - 31/08/2008

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ

Thứ năm

21/8

 

7h00 -Dự Đại hội đại  biểu MT-TQVN phường Hà Phong

Phường

Hà phong 

Phường

Hà phong 
   - Đ/c Trung PGĐ

HT.UBND

P.Hà Phong 
7h30

- - Phòng CS-PCCC kiểm tra công

 tác AT-PCCC tại Cty 
Phòng BVQS Đ/c Cường PGĐ    -Phòng BVQS, AT

Phòng

họp I
9h00 - Tiếp đoàn Hội đồng biên soạn ấn phẩm đặc biệt Quảng Ninh bước tiến mới trong hội nhập” TĐVT Đ/c Trung PGĐ

-    - CĐ, Ban TG, phòng

  TĐVT
Phòng họp

 II

14h00  

    -Họp xét kỷ luật CBCN vi phạm

  Nội qui – Qui định của Cty
Phòng TCĐT Giám đốc  -Các Đ/c trong HĐKL Cty; Phòng TCĐT, LĐTL, AT, VT, CĐ, BVQS; Xưởng 1, Xe 9, Xe 15, CT Trụ Tây. Phòng kính
18h30

-Tiếp đoàn chuyên gia trường Đại học kỹ thuật CHLB Đức+ĐH Mỏ địa chất tham quan, làm việc tại Cty

VP Giám đốc

  - Ban Giám đốc + KTM, Địa chất,Trắc      địa

Phòng họp I

Thứ

sáu

22/8

 

8h00 -Dự Hội thảo dự thảo câu hỏi đáp án đề thi lĩnh vực LĐTL và CĐCS TKV TKV  - Đ/c Tiến TP. LĐTL

TT. ĐHSX

QN
14h00

 -Họp hội đồng giá công ty

 
Phòng  QLVT

Đ/c

Trung

PGĐ  

   - Các Đ/c trong HĐ giá công ty

 

Phòng

Đ/cTrung PGĐ 
19h30 -Dự chương trình giao lưu gặp gỡ và tôn vinh những người thợ mỏ Cty Truyền ThôngXanh TKV  - Đ/c Cường PGĐ Hà Nội

Thứ

bảy

23/8

 

7h00  -Dự Đại hội đại  biểu MT-TQVN phường Hà Trung

Phường

Hà Trung 

Phường

Hà Trung 

  - Đ/c Trung PGĐ

HT.UBND

P.Hà Trung

 

8h00

 

-Hội nghị sơ kết tháng Công đoàn tham gia quản lý CĐ-TKV CĐ-TKV  - Theo giấy mời

Đồ sơn

HP

CN

24/8
           

Thứ

hai

 25/8

 

8h00

- - Tập huấn Cán bộ Công đoàn

           chuyên trách
CĐ-TKV

CĐ-TKV

 - Đ/c Tê P.CTCĐ

Nội
15h00  -Họp biểu đồ cơ điện tháng 8/2008

Phòng

Cơ điện

 

Đ/c Công PGĐ

   - QĐ PXcơ điện, Bơm,T.mạng+PQĐ

   cơ điện các công trường, P.KH, QLVT,  

   AT, LĐTL,

 

Phòng họp I

Thứ

ba

26/8

 

8h00 -Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình ”Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ

Tỉnh

LĐLĐ

Tỉnh 
 -Đ/c Hương P.CTCĐ

LĐLĐ

Tỉnh
9h30’  - Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐU ĐU  

   - Các Đ/c UV-BTV

  Đảng uỷ
Phòng họp II
14h00

  -Họp hội đồng giá công ty

Phòng  QLVT

Đ/c

Trung

PGĐ
 

   - Các Đ/c trong HĐ giá công ty

Phòng

Đ/cTrung PGĐ

Thứ tư

27/8

 

7h30  -Thanh tra Bộ CHQS Tỉnh Kiểm tra công tác QP và GDQP-AN năm 2008 tại Cty Phòng BVQS Giám đốc  - ĐU, Ban GĐ, CĐ,ĐTN, CCB;các phòng TCĐT, LĐTL, KTTK, BVQS; Các Đ/c Tr.phòng và 10 Đ/c Tiểu đoàn tự vệ Phòng kính
14h30     - Họp BCH Đảng  uỷ  mở rộng –

   Sơ kết tháng 8 triển khai nhiệm vụ

 tháng 9/2008
ĐU ĐU  - Các đ/c UV-BCH Đ.uỷ.   + B í thư các chi bộ Phòng kính

Thứ năm

28/8

 

8h00 -Dự lễ kỷ niệm 63 năm thành lập nghành LĐ- TB&XH

    Sở LĐ-  

   TB&XH

Tỉnh

Sở

LĐ - TB&XH

Tỉnh
 - Đ/c Trung PGĐ, VP

Sở LĐ.TB&XH

Tỉnh

Thứ

sáu

29/8

 

14h00

-Họp hội đồng giá công ty

Phòng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ
 - Các Đ/c trong HĐ giá công ty

Phòng

Đ/cTrung PGĐ

Thứ bảy

30/8
7h30  -Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn TN năm 2008 ĐTN ĐTN

- Các Đ/c UV-BCH ĐTN Cty + Bí thư, PBT Các chi đoàn

 

Phòng

 kính 

CN

31/8
           

Đóng cửa sổ