l̃ch c«ng t¸c tơ ngµy   11 -:- 21/9/2008

Thời gian

Nội Dung

Chuẩn bị

Chủ tŕ

Thành phần

Địa

điểm

Ngày

Giờ

Thứ năm

11/9

7h30

 -Tập huấn nghiệp vụ công tác  

  thanh tra

TKV

TKV

-Đ/c Tiến CVP, Nga thanh tra

Hà Nội

8h00

- Dự hội nghị tổng kết thực hiện

 pháp luật thuế, phí, lệ phí và tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế

năm 2007

UBND

Tỉnh

UBND

Tỉnh

- Đ/ Trung PGĐ + KTT

Trung

tâm

TCHN

Tỉnh

Thứ

sáu

12/9

8h30

-Chủ tịch HĐQT làm việc với các pḥng ban

Pḥng KH,

CĐ, VT, KTTK

CT.HĐQT

- Đ/c Trung, Công PGĐ;

  Các pḥng: KH, CĐ, VT, KTTK

Pḥng

họp II

15h00

-Họp phối hợp triển khai rút kinh nghiệm về công tác điều hành giao nhận than trong tuần.

Cty Kho vận HG

Cty Kho vận HG

- Đ/c Cường PGĐ,

Pḥng KH, ĐKSX, KCS

VP

Cty Kho vận HG

Thứ

bảy

13/9

8h00

- Khai mạc Hội diễn NTQC

   năm 2008

Pḥng

TĐVT

BTC

- Ban Giám đốc, ĐU,

CĐ, ĐTN, CCB;

  các đơn vị, các đoàn nghệ thuật

Nhà

văn hoá

Cty

CN

14/9

19h00

-Bế mạc, công diễn và trao thưởng

  Hội diễn NTQC  năm 2008

Pḥng

TĐVT

BTC

- Ban Giám đốc, ĐU,

CĐ, ĐTN, CCB;

các đơn vị, các đoàn nghệ thuật

Nhà

văn hoá

Cty

Thứ

hai

15/9

7h00

-Dự lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Mỏ thiếc Tĩnh Túc- Cao Bằng

Cty CP KS&LK

Cao Bằng

Cty CP KS&LK

Cao Bằng

   - Công Đoàn, VP

Tĩnh Túc Cao Bằng

8h00

- Kiểm tra thông tư 14 Quí III năm

  2008 ( Từ ngày 15-:- 24/9/2008)

Pḥng AT

BHLĐ

Đ/c Cường,

Công PGĐ

   - Công đoàn;

    Các pḥng liên quan

Các

Đơn vị

8h30

-Dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày truyền

  thống quân giới VN và 10 năm

  thành lập BLL Quân giới QN

Ban LLQG Tỉnh QN

Ban LLQG Tỉnh QN

- Pḥng BVQS

H.Trường

Tỉnh uỷ QN

14h30

  - Giao ban kỹ thuật

Pḥng CĐ, VT

Đ/c

Công PGĐ

- Giám  đốc, P.QLVT,

ĐKSX,các PQĐ Cơ điện

CT khai thác+Các PQĐ

kỹ thuật PX xe

Pḥng họp kính

Thứ

ba

16/9

8h30

- Công ty cho thuê tài chính ngân

hàng Sài G̣n -Thương Tín làm   

việc tại Cty.

V.Pḥng

 

Giám đốc

 - Giám đốc, KTM, KH, ĐTXD

Pḥng

họp II

15h00

-Họp chuyên môn

TCĐT

VP

Đ/c Trung PGĐ

  - Trưởng các pḥng ban

Trong Cty

Pḥng

họp kính

Thứ

17/9

 

8h30

- Chuyên gia JICA Nhật Bản cùng Viện KHCN Mỏ khảo sát, t́m hiểu    

thông tin về hoạt động khai thác

  tại Cty

KTM

Đ/c Sơn

PGĐ

- Pḥng KTM, Địa Chất, Trắc địa

Pḥng

họp II

13h30

- Sơ kết công tác khoán 6 tháng năm

   2008

Pḥng KH,

KTTK

Giám đốc

- Ban GĐ, ĐU, CĐ, TN

Trưởng các đơn vị

Pḥng họp kính

Thứ năm

18/9

 

 -Tham dự Hội nghị ngành

mỏ Minexpo

( Từ ngày 18 -:- 28/9/2008)

Cty

V-Trac

 

Cty

V-Trac

Đ/c Sơn PGĐ

Las Vegas Hoa kỳ

Thứ

sáu

19/9

 

Tham dự Hội nghị ngành

mỏ Minexpo

( Từ ng ày 19-:- 28/9/2008)

Cty

Michelin

 

Cty

Michelin

 

Đ/c Trung PGĐ

Las Vegas Hoa kỳ

15h00

-Họp phối hợp triển khai rút kinh

 nghiệm về công tác điều hành giao

nhận than trong tuần.

Cty Kho vận HG

Cty Kho vận HG

- Đ/c Cường PGĐ,

Pḥng KH, ĐKSX, KCS

VP

Cty Kho vận HG

Thứ

bảy

20/9

 

 

 

 

 

 

CN

21/9