LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 1 - 10/09/2008

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ

Thứ hai

01/9

 

8h00

   Chuyên gia RAME làm việc tại Cty

về việc trồng cây phủ xanh bãi thải

Phòng

 KTM

Phòng

 KTM
 - Phòng KTM

BT-

Công

Trường

Thứ

ba

02/9

 

8h00

Quốc khánh 2/9: CBCNV khối văn phòng nghỉ lễ; khối công trường, PX

làm việc theo lệnh Giám đốc trong giao ban sáng 1/9/2008

Thứ

03/9

 

9h30  -Họp đoàn kiểm tra Đảng uỷ Cty ĐU  Tr.đoàn 

  -Các đ/c trong đoàn kiểm tra

Phòng

họp II

 

14h00

 

  -Họp Ban Giám đốc VP Giám đốc  -CácĐ/c trong Ban GĐ, ĐU, CĐ Phòng họp II

Thứ

năm

04/9

 

8h00

-Dự Hội nghị rút kinh nghiệm

  công tác quản lý LĐ-TL và XD nhà ở cho  người LĐ
TKV

TKV

 - Giám đốc, CTCĐ, TP.LĐTL

KS

Heritage
15h00  -Họp chuyên môn

TCĐT

VP

 

Giám đốc

   - Ban giám đốc;

   -  Trưởng các phòng ban Trong Cty

Phòng họp I

Thứ

sáu

05/9

 

8h00  -Sơ kết 7 tháng Đảng uỷ Tập đoàn TKV

ĐU- TKV

ĐU-TQN

ĐU- TKV

ĐU-TQN
 - Đ/c Bí thư ĐU

Tam

Đảo
14h00  -Họp hội đồng giá công ty Phòng  QLVT

Đ/c

Trung

PGĐ 

 - Các Đ/c trong HĐ giá công ty

Phòng

Đ/cTrung PGĐ 
14h00

  -Họp chuyên môn Hội diễn NTQC năm 

      2008

Phòng TĐVT

Đ/c

Trung

PGĐ
 - BTC và Trưởng các đoàn NTQC Phòng I
15h00 -Họp phối hợp triển khai rút kinh nghiệm về công tác điều hành giao nhận than trong tuần. Cty Kho vận HG Cty Kho vận HG

 - Đ/c Cường PGĐ, phòng KH, ĐKSX,   KCS

VP

Cty Kho vận HG

Thứ

Bảy  6/9
           
Chủ nhật 7/9            

Thứ hai

8/9

 

8h00

   -Kiểm tra theo Kế  hoạch KT của UBKT

   -ĐU ( Từ ngày 8-:- 12/9/2008)

 

Đoàn KT

 và các CB

được KT 
Tr.Đoàn

   -Đoàn kiểm tra+ Các chi bộ được kiểm tra

Các chi

 bộ được kiểm  tra
14h30  - Giao ban kỹ thuật Phòng CĐ, VT

Đ/c

Công PGĐ

   - Giám  đốc, P.QLVT, ĐKSX,các PQĐ   

     Cơ điện CT khai thác + Các PQĐ kỹ 

     thuật PX xe

 

Phòng họp I

Thứ

ba

9/9
14h00     -Họp hội đồng giá công ty Phòng  QLVT

Đ/c

 Trung

PGĐ 

 

   - Các Đ/c trong HĐ giá công ty

 

Phòng

Đ/cTrung PGĐ

Thứ

10/9
15h00  -Họp nghiệm thu khối lượng mỏ tháng 8   năm 2008 KTM, Trắc địa Đ/c Sơn PGĐ  - Các Đ/c trong thành phần nghiệm thu Phòng họp I

Đóng cửa sổ