LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01 - 10/07/2009

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ

Thứ

01/7

 

8h00

  - Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận HCLĐ Hạng nhì

Cty than Nam mẫu

Cty than Nam mẫu

 - Đ/c Trung PGĐ

Cty than

Nam mẫu
14h30 - Họp mở gói thầu số 6: Dây chuyền tuyển thuộc dự án ĐT hệ thống tuyển bằng máy lắng lưới chuyển động Phòng ĐTXD Đ/c Sơn PGĐ

- Các đ/c TP: ĐTXD, KCS, KTM, Đ.chất, C.điện, Kế toán trưởng

 

Phòng II
14h45

   - Dự sinh hoạt Giám đốc vùng Hòn Gai

 
Kho vận HG Kho vận HG  - Giám đốc

VP Kho

vận HG

Thứ

năm

02/7

 

8h30

  Họp Hội đồng thi thợ giỏi cấp Tập đoàn

TKV

TKV

       - Đ/c Sơn PGĐ

Tr.sở LCQ

H.gai

10h00

 -  Làm việc với Trung tâm hỗ trợ  Kỹ thuật

 mỏ về DA Hệ thống tuyển bằng máy lắng

  lưới chuyển động

P.ĐTXD;

KTM
Giám đốc     Đ/c Sơn PGĐ; TP. ĐTXD; KTM

Phòng

II 
14h00 -Họp hội đồng giá công ty

Phòng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ
  - Các đ/c trong Hội đồng giá công ty

Phòng

đ/cTrung PGĐ

  

Thứ

sáu

3/7
8h00

 - TKV Tổ chức Hội nghị sơ kết

Quí II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quí III năm 2009
TKV TKV -Giám đốc, BTĐU, CTCĐ Công ty

Đồ Sơn

8h00

- Dự toạ đàm chính sách thuế năm 2010

CLB DNVN CLB DNVN

- Đ/c Thanh KTT + Diệp PP.KTTK

 

Hà Nội
14h00

  - Họp mở gói thầu số 7: Bơm các loại và téc n    nước thuộc dự án đầu tư hệ thống tuyển

    bằng máy lắng lưới chuyển động

Phòng ĐTXD

Đ/c Sơn PGĐ

    - Các đ/c TP: ĐTXD, KCS, KTM, Đ.chất,

      C.điện, Kế toán trưởng

Phòng II

Thứ

bảy

4/7 
9h30

   -Bế mạc Giải Cầu lông- Bóng bàn  phong

    trào năm 2009

TKV

TKV

 - Đ/c Trung PGĐ, TĐVT

Cty than

Hà Lầm

 

CN

5/7

 

9h00

 

- Họp Giám đốc vùng Hòn Gai

 

CTy hoá   chất Mỏ Cty hoá   chất Mỏ  - Giám đốc

Cty hoá chất Mỏ

Thứ hai

6/7

9h30 - Họp BTV Công đoàn Cty CTCĐ - Các đ/c trong BTV Công đoàn Cty

Phòng đ/c Lý

CTCĐ
14h00

- Họp hội đồng giá công ty

Phòng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ

- Các đ/c trong Hội đồng giá công ty

 

Phòng

đ/cTrung PGĐ
15h00 - Họp BCH Đoàn thanh niên Cty ĐTN

BT

ĐTN
- Các đ/c UV BCH Đoàn TN Cty khoá XIX Phòng I

Th

ba

7/7

8h00

-Thẩm định thanh quyết toán BH Ytế Quí II/2009 Phòng Ytế Đ/c Trung PGĐ - Phòng Y tế; LĐTL; KTTK.

VP-BH

Ytế tỉnh
13h30   - Họp Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn VN và lễ kết thúc khai thác than Vỉa 16 TĐVT Giám đốc Các đ/c theo QĐ số 1296/QĐ-VHTC ngày 17/6/2009

Phòng

 I

 

15h00 - Mở lớp hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ khoán nội bộ Phòng KH, LĐTL, KTTK Đ/c Trung PGĐ -Đơn vị trưởng + thống kê các đơn vị

Phòng

kính

 

Th

8/7

8h00 - Mở lớp hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ khoán nội bộ Phòng KH, LĐTL, KTTK Đ/c Trung PGĐ -Đơn vị trưởng + thống kê các đơn vị

Phòng

kính 
15h00 -Họp BCH Công đoàn Cty: Triển khai công tác Quí III, 6 tháng cuối năm 2009 CTCĐ

- Các đ/c UVBCH Công đoàn Cty; UV-UBKT Công đoàn  Cty

Phòng I

Thứ năm

9/7

 

9h00

     - Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2009

VP Giám đốc - Ban GĐ;ĐU, CĐ, TN, CCB; Đơn vị trưởng các đơn vị phòng ban; Phòng kính
14h00 - Họp hội đồng giá công ty Phòng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ

- Các đ/c trong HĐ giá    công ty

Phòng

đ/c Trung PGĐ

Thứ năm

9/7

 

9h00 - Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2009 VP Giám đốc - Ban GĐ;ĐU, CĐ, TN, CCB; Đơn vị trưởng các đơn vị phòng ban; Phòng kính
14h00

     - Họp hội đồng giá công ty

Phòng  QLVT

Đ/c Trung

PGĐ

- Các đ/c trong HĐ giá    công ty

Phòng

đ/c Trung PGĐ

Thứ

sáu

10/7

15h00 -Họp nghiệm thu khối lượng mỏ tháng 6 năm 2009 KTM, Trắc địa Đ/c Sơn PGĐ - Các đ/c trong thành phần nghiệm thu

Phòng I

15h00 - Sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2009, hướng dẫn tổ chức Hội nghị chi đoàn ĐTN BT- ĐTN -UV BCH Đoàn TN Cty khoá XIX, BT, PBT các chi đoàn Phòng kính

Đóng cửa sổ